www.mures.ro

marți, iulie 4, 2023
No menu items!
Acasă ȘTIRI Se caută șef la Complexul Week-end din Târgu Mureș

Se caută șef la Complexul Week-end din Târgu Mureș

S-a anunțat concursul pentru ocuparea funcției contractuale de conducere, temporar vacante, de director adjunct – la Serviciul public Administrația complexului de agrement și sport „Mureșul”

Condiții specifice:

– studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în domeniul Științelor juridice, specializarea – drept

– vechime în specialitatea studiilor – minim 7 ani

– vechime și experiență în domeniu de întreținere spații verzi și bazine: minim 3 ani

Dosarele de concurs se vor depune la sediul Municipiului Târgu-Mureş, P-ţa Victoriei, nr.3, cam.85 şi vor conţine următoarele acte:

• cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
• carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
• cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
• adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
• curriculum vitae.

Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Condiţii generale de participare la concurs:

• are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

• are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

• are capacitate deplină de exerciţiu;

• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

• îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

• nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

Concursul  se va organiza la sediul Municipiul Târgu Mureş, P-ţa Victoriei, nr.3, Târgu Mureş  și va consta din:

– Proba scrisă

– Interviu

Calendar de desfășurare a concursului:

– 19 iulie  2021 – ora 12 – data limită pentru depunerea dosarelor
– 20 iulie 2021– ora – 12 –  selecția dosarelor
– 21 iulie 2021 – ora 12  – contestații privind selecția dosarelor
– 22 iulie 2021 – ora 12 – soluționarea contestațiilor
– 22 iulie 2021 – ora 12 – comunicarea rezultatelor la contestații

– 26 iulie 2021 – ora 10 – proba scrisă
– 27 iulie 2021 –  ora 10 – rezultatul probei scrise
– 28 iulie 2021 – ora 10 – contestații privind proba scrisă
– 29 iulie 2021 – ora 10 – soluționarea contestațiilor
– 29 iulie 2021 –  ora 10 – comunicarea rezultatelor la contestații

– 30 iulie 2021 – ora 10 – interviu
– 02 august 2021 – ora 10 – rezultatul interviului
– 03 august 2021– ora 10 – contestații privind interviul
– 04 august 2021 – ora 10 – soluționarea contestațiilor
– 04 august 2021 –  ora 10 – comunicarea rezultatelor la contestații
– 04 august 2021 – ora 10 – rezultatul final

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Municipiului Târgu Mureş, P-ţa Victoriei nr.3, cam. 85 și la secretarul comisiei de concurs, telefon 0265-268330, int.110.

- Advertisment -

Most Popular

medical.mures.ro – Un reper is spatiul medical local si national

medical.mures.ro este o nouă platformă dedicată atât publicului larg, care poate găsi aici informații despre afecțiuni și sfaturi medicale primare, cât și profesioniștilor din...

PROIECTUL DISCHARGE – un succes pentru cardiologia târgumureșeană

Școala de cardiologie din Târgu Mureș obține, din nou, recunoașterea internațională, prin validarea unui rezultat de excepție: un nou test cu risc scăzut pentru...

SUCCES URIAȘ AL CARDIOLOGILOR TÂRGUMUREȘENI

Angio Computer Tomografia Cardiacă, validată pe plan internațional ca alternativă a coronarografiei invazive. Rezultatele unui studiu al cardiologilor mureșeni a fost publicat în “New...

10 ANI DE MUNCĂ, 4 MILIOANE DE EURO INVESTIȚI ÎN CERCETARE, PROFESIONALISM ȘI INTERNAȚIONALIZARE – SECRETUL SUCCESULUI CLINICII DE CARDIOLOGIE DIN TÎRGU MUREȘ

Congresul CardioNET a debutat miercuri în forță, printr-o serie de prezentări găzduite de Centrul Cultural și de Evenimente din Castelul Teleki din Dumbrăvioara. Cu...

Recent Comments